آزمون ویزا مولتی

با آزمون ویزا مولتی میزان شانس خود برای گرفتن ویزا بسنجید

نوع آزمون

سابقه سفر

سابقه ریجکتی مسافر

دعوتنامه

امکان ارایه مدارک ذیل را دارم

فایل مهاجرتی

در کدام بازه سنی قرار دارید

وضعیت تاهل

اسناد ملکی

مدارک مالی

نتیجه آزمون